Streekbeheer

Ontstaan van Streekbeheer.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een relatief nieuw begrip, maar bestaat al zo lang er agrariŽrs bestaan. Eeuwen lang hebben agrariŽrs en inwoners van de streek het landschap in belangrijke mate vorm gegeven en beheerd. Onder Streekbeheer verstaan we allerlei activiteiten van agrariŽrs en bewoners, gericht op de instandhouding of het ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden in het landelijk gebied. Bijvoorbeeld het knotten van bomen, slootkantenbeheer en het beschermen van weidevogels. Door intensivering en schaalvergroting in de landbouw, maar ook door aanleg van wegen, stedenbouw en industrie zijn er in het verleden veel van deze karakteristieke landschapselementen verloren gegaan of sterk in kwaliteit achteruit gegaan.

ZLTO

Streekbeheer Rijk Maas & Waal is ontstaan uit een aanbeveling van het Landbouwontwikkelingsplan voor de gemeenten West Maas & Waal en Druten,
opgesteld door de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Een initiatiefgroep peilde in 1999 en 2000 de interesse bij boeren en burgers. Tijdens dat proces bleek dat er ook interesse was in het deel van het Rijk van Nijmegen ten westen van het Maas & Waal-kanaal. In het voorjaar 2000 werd de vereniging opgericht en startte met 36 leden. Inmiddels telt de vereniging ongeveer 100 leden.

 

Waar staat het streekbeheer voor?

Streekbeheer staat voor alle activiteiten van inwoners van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, waarbij behoud en ontwikkeling van natuur, milieu en landschap voorop staat. De bewoners van de streek krijgen steeds meer oog voor het belang van een gezonde leefomgeving. Men draagt zorg voor het landschap en de natuur maar ook voor de culturele elementen zoals een houtsingel, hoogstam fruitboomgaard, meidoornhagen enzovoort.

Bloemen

De inwoners van dit land zien het platteland niet langer alleen als productiegebied van voedsel maar ook als belevingsruimte voor rust en ontspanning. Een heel belangrijk aspect daarvan is de beleving van het landschap. Het werkgebied van Streekbeheer kent een rijk scala aan verschillende landschaptypen. Willen de bewoners dat deze landschapsvormen behouden blijven dan behoort onderhoud, en opnieuw aanleggen daarin tot de noodzakelijke werkzaamheden. Tot ongeveer 1950 was het landschap vooral een omgeving gevormd door de eeuwenlange activiteiten van agrariŽrs. Nadien is de invloed op het landschap door andere vormen van groengebruik en landinrichting belangrijk toegenomen. Streekbeheer stelt zich mede tot doel om gebiedskenmerkende en landschapsbepalende elementen in stand te houden. Daarnaast wil Streekbeheer weer uiting gaan geven aan de aloude gastvrijheid van het platteland en aan de eigen kwaliteiten van de producten van de streek.

Door het creeren van wandel- en fietspaden wordt de bezoeker instaat gesteld om op indringende wijze kennis te maken met het Land van Maas en Waal en met het Rijk van Nijmegen. Tegelijk zien ze ook hoe de agrarier binnen dat gebied werkt en welke producten door hem worden gemaakt. Eigen kwaliteiten van fruit en zuivel maar ook nieuwe producten als wijn worden de bezoeker aangeboden. Men draagt dus niet alleen zorg voor de natuur, maar ook voor de cultuur in het landschap. De belangstelling is niet alleen afkomstig van de landbouwers maar ook de overheid en maatschappelijke organisaties en de individuele inwoners zijn zeer verheugd met de komst van Streekbeheer. Vandaar dat wij meer zijn dan een agrarische natuur vereniging.

 

Ligging.

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal ligt tussen twee belangrijke rivieren; de Maas en de Waal.

Het werkgebied wordt begrensd door de Waal in het noorden, het Maas & Waalkanaal in het oosten, de Maas in het zuiden en Sluis St. Andries in het westen. Zie onderstaand kaartje.

 

Kaartje

 

Leden.

De vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal kent nu zo'n 100 leden en groeit nog steeds. In principe kan iedereen lid worden van Streekbeheer. Van de leden wordt verwacht dat zij op een of andere manier meewerken of helpen aan het verfraaien van het landschap. Men kan al lid worden voor 30,- euro per jaar. Aanmelden kan via het secretariaat, Jan Litjens, v. Heemstraweg 2b, 6653 KB Deest of mailen naar: secretariaat@streekbeheer.nl.

 

Het doel.

De vereniging wil bijdragen aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur- milieu- en landschapswaarden, streekeigen kwaliteiten en recreatieve aantrekkelijkheid van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas & Waal. Daartoe wil zij mogelijkheden creŽren voor leden, agrariŽrs en burgers, om hun bedrijfsvoering en hun inspanningen te richten op deze waarden door activiteiten te ontwikkelen daarvoor een redelijke financiŽle vergoeding te bedingen.

Daartoe werken binnen de vereniging twee werkgroepen, te weten: de werkgroep Natuur en Landschap de werkgroep Agrotoerisme. Uitvoeren en bevorderen van werkzaamheden, waarbij behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden en argrotoerisme en streekeigen producten de belangrijkste doelen zijn.

 

Knotwilgen

Streekbeheer probeert deze doelen te bereiken door: opstarten, uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van natuur, landschap en argrotoerisme en streekeigen producten. overheden ondersteunen op het gebied van natuur en landschap grondeigenaren en gebruikers ondersteunen met hun belangstelling en activiteiten op het gebied van natuur en landschapsverbeteringen. Overleg voeren met ander organisaties op gebied van Natuur en landschap, Argrotoerisme en Streekeigen producten.

 

Voor de uitvoering van deze doelen zijn er twee werkgroepen opgericht: Argrotoerisme en streekeigen producten Natuur en landschap Deze werkgroepen zijn de leidraad voor de organisatie en vanuit deze werkgroepen wordt het uitvoerende beleid uitgestippeld. Binnen de werkgroepen zijn er verschillende sub werkgroepen. De leden van Streekbeheer zijn ook lid van een van de werkgroepen. (beide mag natuurlijk ook).

Werkgroep argrotoerisme en streekeigen producten.

De inwoners van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal zien hun land niet langer alleen als productie gebied van voedsel maar ook steeds meer als land met natuur en rust en als dagje uit. Het platteland gaat een positieve positie innemen in de vrijetijdsindustrie en de werkgroep wil hier graag aan meewerken als daarmee de natuur geholpen is. De werkgroep is bezig hun landschap te promoten. Dit doen zij o.a. door middel van het aanleggen van wandelpaden het maken van aantrekkelijke fiets routes. Je kunt een bezoek brengen aan diverse bedrijven of een pick nick mand bestellen en heerlijk een dagje gaan fietsen. Verder zijn ze ook bezig de capaciteiten en kwaliteiten van de ondernemers met toeristisch aanbiedingen te verhogen.

Werkgroep Natuur en landschap

Natuur en landschapsbeheer kent vele vormen van waaruit projecten gestart kunnen worden. Dit zijn de gebiedsplannen voor natuur, landschap en bos van de provincie, landschapsbeleids- of landschapsontwikkelingsplannen van de gemeenten en de uitvoeringsplannen van de landinrichtingsprojecten Maas en Waal en Fort Sint Andries. Hieronder worden vele activiteiten ontplooid. Gekozen is voor zowel kleinschalige projecten op het agrarisch bedrijf als activiteiten met een grotere omvang op eigendommen van derden.

Binnen deze werkgroep zijn 7 projecten te onderscheiden. Klik op Projecten voor meer informatie over de diverse projecten.

 

Andere activiteiten.

Subsidies.

Ook de regering heeft geld beschikbaar voor de natuur. Niet alleen door aankopen van de natuur, maar ook door de boeren te subsidiŽren die zich inzetten voor natuur- en landschapsbeheer. Zo zijn er diverse regelingen, waar bij je als agrariŽr en inwoner voor in aanmerking komt.