Streekbeheer

Oude projecten.

Boerenommetjes

Het plan met daarin de realisatie van de boerenwandelpaden nadert zijn voltooiing. Het plan is geschreven, het lobbyen om geld en ondersteuning heeft de benodigde fondsen opgeleverd, de EU en/of Provinciale Subsidie is toegekend en nu is aan onze vereniging te taak om deze gelden op een goede en verantwoorde manier bij onze leden te laten landen. In het nieuwe jaar worden in eerste instantie 3 paden uigezet in de oostelijke helft van het gebied. Het zullen routes worden van ong. 6 km die hoofdzakelijk over boerenland lopen.

In het project is geld gereserveerd voor het uitwerken vd paden maar ook voor informarieborden, folder enz.. daarnaast is het beheer en onderhoud voor tenminste 5 jaar gefinancierd. Om dit alles te realiseren wordt er per pad een werkgroep gevormd.

Meer informatie is te verkrijgen bij Jan Litjens 0487-512380 of Francien Hanenberg 0487-517904.

Erfbeplanting Druten.

Streekbeheer heeft samen met de Gemeente Druten en de GLTO , de landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal, het landschap ontwikkelingsplan van de gemeente Druten opgepakt om dit in uitvoering te brengen.

Ongeveer 25 leden hebben plannen ingediend voor een erfbeplanting. De financiering is een samenwerking tussen gemeente, provincie en de ruilverkaveling Land van Maas en Waal (voorzover in ruilverkavelings gebied gelegen).

 

Erfbeplanting West Maas en Waal.

We hebben diverse keren overleg gevoerd met het College van B & W van de gemeente West Maas en Waal. Met het vorige college hadden we een principe- afspraak om in dit najaar een project te gaan opzetten. Onlangs hadden we een gesprek met dhr. Gruijthuijzen, de nieuwe wethouder. Deze liet blijken aan het project geen prioriteit te willen geven. Om duidelijk te krijgen hoe de gemeente echt denkt over dit projectvoorstel hebben we een brief aan de gemeenteraad geschreven. Als de gemeente niet wil meewerken proberen we een project op te zetten samen met de landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal.

Meidoornheggen in Alem.

Samen met onze zustervereniging De Capreton voor de Bommelerwaard, hebben we een offerte ingediend bij de Landinrichtingscommissie Fort St. Andries om een plan op te stellen voor herstel van de maasheggen rondom Alem. We hebben goede hoop, dat we het werk gegund krijgen. Samen met de gemeente Maasdriel hebben we we subsidie aangevraagd bij de provincie.

Brandrode Runderen.

De Vereniging Natuurmonumenten heeft het eigendom verworven van boerderij De Voorne. Een Oudnederlands cultuurlandschap en voormalige fortificatie. Tot voor kort was er op dit bezit een biologisch dynamisch argarisch bedrijf gevestigd. Het gebied heeft grote natuur - en landschapswaarde en beslaat een oppervlakte van ca. 27 ha. Streekbeheer beheerd de kudde van ongeveer 45 brandrode runderen. Dit project wordt door de werkgroep Natuur- en landschapsbeheeer aangestuurd en daadwerkelijk uitgevoerd door de sub projectgroep brandrode runderen.

Verder hebben we afgelopen voorjaar op de Voorne achterstallig onderhoud uitgevoerd aan een meidoornhaag en hebben we een perceel geploegd voor akkerbeheer.

Weidevogelproject.

Onder de leden van Streekbeheer is er veel belangstelling voor het weidevogel beheer. Er zijn echter weinig gebieden aangewezen waar rijkssubsidies voor het beschermen van weidevogels mogelijk is. Weidevogelbeheer is daarom op dit moment, ook financieel, een volledig vrijwillige activiteit.

Samen met vrijwilligers van het IVN hebben ongeveer 15 leden van onze vereniging aan dit project meegedaan en uitgevoerd op het eigen bedrijf. De vrijwilligers van het IVN zorgden voor het localiseren van de nesten. Op deze wijze zijn ongeveer 60 nesten beheerd. Het uitkomstpercentage was 80 %. Vrijwilligers en leden zijn enthousiast. Wellicht willen volgend seizoen nog meer leden aansluiten.

Ecologische Verbindingszone Heumen - Horssen.

De gemeenten Heumen, Wychen en Druten hebben in samenwerking met de provincie een plan ontwikkeld voor een ecologische verbindingszone. De uitwerking en uitvoering van dit pan zal een hele tijd duren omdat realisering op basis van vrijwilliigheid plaats vindt. Onderdelen ervan kunnen echter op korte termijn worden aangepakt. Het betreft dan bijvoorbeeld gronden , die al in eigendom van de gemeenten zijn. We zijn met de co÷rdinerende gemeente Wychen in overleg over de rol ,die Streekbeheer kan spelen bij de realisering van dit project. Het project is onderdeel van de Ecologische HoofdStruktuur (EHS) die ontwikkeld is door het rijk. Er zal uiteindelijk een verbinding moeten komen tussen de dorpen Heumen en Horsen. De verbinding bestaat uit diverse rivierduinen en als doelsoort zijn hiervoor ook de das en de kamsalemander genoemd.

Blauw-Groene dooradering; Slootkantenbeheer.

We hebben bij de provincie een idee ingediend om een project op te starten, waarbij alle leden, die zijn geintereseerd kunnen meedoen. Het idee is om per deelgebied plannen te ontwikkelen om op basis van vrijwilligheid rondom watergangen en waterpartijen kleinschalige natuurontwikkeling te bevorderen. Je kunt daarbij denken aan slootkantenbeheer maar ook aan het gebruiken van overhoeken voor bosjes of voor poelen , het herstellen van eendenkooien en dergelijke.

Als het idee bij de provincie in goede aarde valt gaan we het project als volgt opzetten:

Door alle fasen zal een goed communicatietraject nodig zijn. Het is natuurlijk een project dat wel enkele jaren in beslag zal nemen.